Jdi na obsah Jdi na menu
 


PRINCIPY KRISTOVY SLUŽBY VE MĚSTĚ

1. 9. 2011

 PRINCIPY KRISTOVY SLUŽBY VE MĚSTĚ

Lukáš 10

Beránci mezi vlky

mp900177808.jpg

1Potom Pán určil dalších dvaasedmdesát a vyslal je před sebou po dvou do každého města a místa, kam měl sám přijít. 2Řekl jim: „Žeň je obrovská, ale dělníků málo. Proto proste Pána žně, ať vypudí dělníky na svou žeň. 3Jděte. Hle, posílám vás jako beránky mezi vlky. 4Neberte s sebou měšec ani mošnu ani obuv a s nikým se po cestě nezdravte. 5Do kteréhokoli domu vejdete, nejdříve řekněte: ‚Pokoj tomuto domu.‘ 6Bude-li tam přítel pokoje, váš pokoj spočine na něm; a pokud ne, navrátí se k vám. 7V tom domě zůstávejte a jezte a pijte, co nabízejí – dělník si přece zaslouží svou mzdu. Nepřecházejte z domu do domu. 8V kterémkoli městě vás přijmou, jezte, co vám nabídnou. 9Uzdravujte v tom městě nemocné a říkejte jim: ‚Přišlo k vám Boží království.‘ 10Když ale přijdete do nějakého města a nepřijmou vás, vyjděte na jeho ulice a řekněte: 11‚Setřásáme na vás i ten prach z vašeho města, který nám ulpěl na nohou. Vězte ale, že přišlo Boží království!‘ 12Říkám vám, že v onen den bude lehčeji Sodomě než takovému městu.

16Kdo vám naslouchá, naslouchá mně. Kdo vás odmítá, odmítá mě. Kdo odmítá mě, odmítá Toho, který mě poslal.“

17Když se těch dvaasedmdesát vrátilo, radostně mu říkali: „Pane, i démoni se nám poddávají ve tvém jménu!“
18Odpověděl jim: „Viděl jsem, jak satan spadl z nebe jako blesk. 19Hle, uděluji vám moc šlapat po hadech a štírech i po veškeré síle nepřítele a vůbec nic vám neublíží. 20Neradujte se ale z toho, že se vám poddávají duchové; radujte se, že vaše jména jsou zapsána v nebesích.“

Principy Kristovy služby ve městě

1.      Měl jasnou strategii: co udělá, kam půjde, kdo mu připraví cestu, kdy tam půjde…

2.      Vyzval k modlitbám za pracovníky

3.      Určil dalších 72 – je zde kontinuita práce

4.      Mohli zasáhnout 36 míst najednou, do kterých měl přijít Pán

5.      Pán je určil, vyslal je – byli vyvoleni Pánem ke službě

6.      Vyslal je po dvojicích

7.      Vyslal je před sebou – připravovali cestu před ním. On sám tam nebyl fyzicky přítomen. Měli od Pána naprostou důvěru, měli svobodu konat, rozhodovat, mohli si sami službu vyzkoušet

8.      Dal jim jasné instrukce

                -        Upozornil je na utrpení (poslal je jako beránky mezi vlky)

-        Měli mu plně důvěřovat (nic nebrat)

-        Měli se plně soustředit na jediné poslání (nikoho nezdravit)

-        Mohli si zvolit, kam vejdou

-        Měli napřed požehnat (pokoj tomu domu)

-        Měli přijmout nabídnutou pomoc

-       Neměli se rozptylovat dvěma činnostmi najednou (nepřecházet z domu do domu)

-        Neměli se vnucovat (přijmou vás)

-        Měli naplňovat potřeby přijímajících (uzdravujte nemocné)

-        Měli konkrétní poselství pro přijímající (přišlo k vám Boží království)

-        Měli poselství pro nepřijímající (prach setřást, ale přesto žehnat)

-        Měli Kristovou autoritu, mluvili na jeho místě, v jeho jménu (kdo vám naslouchá, naslouchá mně)

 

Po návratu

 

-        Sdíleli své zážitky s Kristem a jistě i mezi sebou

-        Až nyní dostali moc nad satanem a jeho mocí

-        Kristus umísťuje jejich priority na správné místo (ne radost ze služby, z úspěchů, ale radost ze spasení je určující) - Nedělitelná radost!

Lukáš 9

 1Ježíš pak svolal svých Dvanáct, dal jim sílu a moc vyhánět všechny démony a uzdravovat nemoci 2a poslal je ohlašovat Boží království a uzdravovat nemocné. 3Řekl jim: „Nic si na tu cestu neberte: ani hůl ani mošnu ani chléb ani peníze; neberte si ani náhradní košile. 4Do kteréhokoli domu vejdete, zůstaňte tam a odtud zas jděte dál. 5Kdekoli by vás nepřijali, vyjděte z toho města a setřeste si prach z nohou na svědectví proti nim.“ 6A tak vyšli a chodili po okolních vesnicích. Kázali evangelium a všude uzdravovali.

Tito učedníci byli na vyšší úrovni vztahů s Kristem. Prošli již dříve vyučováním, mnoho viděli v Kristově životě.

12 učedníků

72 učedníků

Poznámka

 

Kristus je svolal a vyslal

 

 

Kristus je vyvolil a vyslal

Dva různé kruhy zodpovědnosti

Dvě různé roviny vztahů

Dvě různé roviny duchovní zralosti

 

Dal jim moc a vládu nad démony

 

 

Dal jim pověření přinášet pokoj

 

Tři úrovně autority

 

Léčit nemoci a léčit nemocné

 

 

Uzdravovat nemocné

 

 

 

Zvěstovat Boží království

 

 

Mluvit o přiblížení se království

 

Dvě úrovně dynamiky království

  

APLIKACE


1.      Existuje více modelů Kristovy misijní strategie (3, 12, 72, Jeruzalém, Antiochie, Efez…)

 

Zvolit tu správnou s ohledem na:

 

-        Úroveň vztahů s Kristem a vztahů členů sboru

-        Úroveň zodpovědnosti a zralosti (svoláni, vyvoleni, posláni…)

-        Úroveň autority sboru (moc, vláda, pověření)

-        Úroveň dynamiky království (blízkost, nebo přítomnost Božího království)

-        Specifické potřeby lidí (přinést pokoj, požehnat, léčit nemocné, léčit nemoci, uzdravovat nemoci, vymítat…)

 

Spočítat náklady


2.      Model 72

 

-        Postavit si otázky (co, kdo, kdy, jak, proč?) Strategie služby sboru v …

Co? 1. Biblické, Kristovy principy. 2. Podle inspirace povolaných a obdarovaných služebníků. 3. Podle potřeb světa, který žije v našem okruhu působnosti)

·        Vyučovat Kristovy principy (Lk 10, Projekt 40 D)

·        Hovořit s lidmi o jejich povolání (dotazovat se, vyučovat o darech…)

·        Provádět průzkum potřeb (sociologický průzkum, anketa, rozhovory se sousedy, spolupracovníky…)

Kdo? Povoláni lidé a posláni Kristem

Jak? … Kdy? … Kde? …

Proč? Motivace: Pro jeho slávu, pro rozšíření jeho království na zemi, pro šíření pokoje, z vděčnosti a lásky!!

-        Zaměřit modlitby na to, aby Pán Ježíš povolal další pracovníky

-        Pověřit službou ty, které povolal a pověřil Pán (ne nejdříve služby a pak lidé, ale napřed lidé a pak služby podle jejich povolání - R. Warren, sbor v ČT – Alfa, Awana, Karviná, manželské večery, skupiny, buňky…) !!!

-        Rozlišit dobu a naše možnosti, podmínky (žeň, nebo příprava ke žni…)

-        Úloha ST. Dotazovat se pracovníků, k čemu je Pán povolává. Vytvořit jim prostor, odstranit překážky, požehnat, maximálně jim důvěřovat. Dát nejnutnější instrukce.

-        Dát přednost těm pracovníkům, kteří nebudou závislí na prostředcích – budou závislí na Pánu a dobrovolných darech těch, kterým slouží (dobrovolná služba).

-        Promyslet dosavadní praxi – prostředky vkládány automaticky pro všechny, kteří přijímají, i kteří nepřijímají, ale zneužívají. Kristův princip je jiný. Služebník může mít užitek od toho, kterému slouží. „Výhra – výhra“. Umění přijmout. Co přijímají služebníci? (kulturní podmíněnost?)

-        Vedoucí nemusí být přítomni. O službě rozhodují služebníci.

-        Zaostřit pozornost na jednu službu pro jeden tým, nerozptylovat se, nestarat se o další, soustředit se na cíl (jeden dům na jednu dvojici) „Být Božím laserem, lupou…“

-        Počítat s utrpením a překážkami (Ježíš je sám poslal jako ovce mezi vlky)

-        Přijmout pomoc světa (poprosit o pomoc, učit se od nich)

-        Přiblížit Boží království světu (jakým způsobem můžeme zmírnit bolest občanů Karviné?)

-        Požehnat světu (komu můžeme požehnat a jak?)

-        Naplnit jejich potřeby (zůstali s nimi, aby zjistili jejich potřeby, pak je pomohli naplnit)

-        Připravovat na plný příchod Krista (budovat vztahy, seznámit s Ježíšem, připravit pro probuzení, mocné Boží působení…) Ne most přes řeku, ale kameny, po kterých lze projít na druhý břeh

-        Mít jistotu, že mluvíme a sloužíme na místě a v autoritě Krista

-        Největší hodnotou není naše služba, ale jistota spasení v Kristu.

Nezapomínat, že naše služba není jen v rámci sboru. Misijním polem je zaměstnání, škola, firma, rodina, sousedství (tam trávíme třetinu svého času)

Nezapomenout na rovnováhu mezi životem ve sboru, mimo sbor, v rodině, přátelství a volným časem.

Pamatovat na nedělní bohoslužby (rodina, škola, bohoslužba, diakonie, evangelizace)

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář